Vertrouwenscommissie ?>

Vertrouwenscommissie

Seksuele intimidatie / misbruik en mishandeling horen bij Dirk Duyvel niet thuis!
Onder seksuele intimidatie en misbruik verstaan wij “Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk”.
Mocht het binnen Dirk Duyvel toch gebeuren dan zullen wij niet aarzelen in te grijpen. Uitgangspunt daarbij is steun en bescherming van het slachtoffer.
Wij volgen daarbij de procedure zoals beschreven in het “Protocol: wat te doen bij (een vermoeden van) seksueel misbruik”, waarin het beleid van Scouting Nederland staat.

Voor Dirk Duyvel betekent dit in hoofdlijnen:

  1. Er is een vertrouwenscommissie, bestaande uit drie personen (Gijsbert van Iterson Scholten, Jolande de Groot en Ilona Heijnen). Bereikbaar via https://www.dirkduyvel.nl/Vertrouwenscommissie of vertrouwenscommissie@dirkduyvel.nl
  2. Een geval/vermoeden van seksuele intimidatie/misbruik of mishandeling wordt gemeld bij de vertrouwenscommissie. De commissie gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de verstrekte (privacy)-gegevens. In principe worden de groeps- en stichtingsvoorzitter op de hoogte gesteld en afhankelijk van de situatie bij de verdere procedure betrokken.
  3. Zo snel mogelijk heeft de commissie en gesprek met het slachtoffer en/of de ouders
    (een en ander afhankelijk van de leeftijd). Doel: steun en bescherming van het slachtoffer en verdere stappen bespreken.
  4. Eveneens zo snel mogelijk heeft de commissie een gesprek met de vermeende dader.
  5. Tenzij duidelijk is dat er wat aan de hand is, volgt een op non-actief stelling of schorsing van de vermeende dader.
  6. In principe vindt aangifte plaats bij de politie door slachtoffer/ouders en of Dirk Duyvel. In voorkomende gevallen vindt eerst een adviesgesprek plaats met de politie.
  7. Tevens vindt een melding plaats bij het landelijk bureau van Scouting Nederland om te voorkomen dat betrokkene bij een andere scoutinggroep aan de slag gaat.

Nadere uitwerking van de hele gang van zaken is te vinden in het genoemde Protocol. Zie
www.dirkduyvel.eu/vertrouwenscommssie

Vermoeden van mishandeling/verwaarlozing

Bij signalen of vermoedens van mishandeling of verwaarlozing van een jeugdlid thuis kan de betrokken leiding terecht bij de vertrouwenscommissie. De commissie zal dan met de leiding, zo nodig met de teamleider erbij de zaak in kaart brengen en bespreken wat een goede aanpak zou kunnen zijn.
Ook hier wordt de groepsvoorzitter op de hoogte gesteld en afhankelijk van de situatie bij het verdere verloop betrokken.

Gedragscode

Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden.

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen Scouting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en jeugdleden die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze is opgenomen in het Huishoudelijk reglement en daardoor voor alle leden van toepassing. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.

De gedragscode van Scouting Nederland vind je hier.

Aanstellingsbeleid

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.

Meer informatie over het aanstellingsbeleid van Scouting Nederland is hier te lezen.