Vertrouwenscommissie ?>

Vertrouwenscommissie

Seksuele intimidatie / misbruik en mishandeling horen bij Dirk Duyvel niet thuis!
Onder seksuele intimidatie en misbruik verstaan wij “Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk”.
Mocht het binnen Dirk Duyvel toch gebeuren dan zullen wij niet aarzelen in te grijpen. Uitgangspunt daarbij is steun en bescherming van het slachtoffer.
Wij volgen daarbij de procedure zoals beschreven in het “Protocol: wat te doen bij (een vermoeden van) seksueel misbruik”, waarin het beleid van Scouting Nederland staat.

Voor Dirk Duyvel betekent dit in hoofdlijnen:

  1. Er is een vertrouwenscommissie, bestaande uit drie personen. Bereikbaar via https://www.dirkduyvel.nl/Vertrouwenscommissie of vertrouwenscommissie@dirkduyvel.nl
  2. Een geval/vermoeden van seksuele intimidatie/misbruik of mishandeling wordt gemeld bij de vertrouwenscommissie. De commissie gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de verstrekte (privacy)-gegevens. In principe worden de groeps- en stichtingsvoorzitter op de hoogte gesteld en afhankelijk van de situatie bij de verdere procedure betrokken.
  3. Zo snel mogelijk heeft de commissie en gesprek met het slachtoffer en/of de ouders
    (een en ander afhankelijk van de leeftijd). Doel: steun en bescherming van het slachtoffer en verdere stappen bespreken.
  4. Eveneens zo snel mogelijk heeft de commissie een gesprek met de vermeende dader.
  5. Tenzij duidelijk is dat er wat aan de hand is, volgt een op non-actief stelling of schorsing van de vermeende dader.
  6. In principe vindt aangifte plaats bij de politie door slachtoffer/ouders en of Dirk Duyvel. In voorkomende gevallen vindt eerst een adviesgesprek plaats met de politie.
  7. Tevens vindt een melding plaats bij het landelijk bureau van Scouting Nederland om te voorkomen dat betrokkene bij een andere scoutinggroep aan de slag gaat.

Nadere uitwerking van de hele gang van zaken is te vinden in het genoemde Protocol. Zie
www.dirkduyvel.eu/vertrouwenscommssie

Vermoeden van mishandeling/verwaarlozing

Bij signalen of vermoedens van mishandeling of verwaarlozing van een jeugdlid thuis kan de betrokken leiding terecht bij de vertrouwenscommissie. De commissie zal dan met de leiding, zo nodig met de teamleider erbij de zaak in kaart brengen en bespreken wat een goede aanpak zou kunnen zijn.
Ook hier wordt de groepsvoorzitter op de hoogte gesteld en afhankelijk van de situatie bij het verdere verloop betrokken.